Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | F | G | J | K | L | N | P | R | S | T | V | Z | Đ
Number of items: 46.

D

Dimitrijević, Duško (2011) International Law Regulation of Territorial Dispute in the East China Sea Between Japan and China. The Review of International Affairs, LXII (1144). pp. 68-77. ISSN 0486-6096

Dimitrijević, Duško (2011) International Law and Border Delimitation between Serbia and Croatia. In: Japan and Serbia: regional cooperation and border issues : a comparative analysis / Proceedings of Round Table Conference, September 9-10, 2010, [Belgrade]. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 28-39. ISBN 978-86-7067-157-7

Dimitrijević, Duško (2011) Mirovne operacije Ujedinjenih nacija – dosadašnja iskustva od značaja za Srbiju. In: Uloga i mesto Srbije u međunarodnim organizacijama: zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije : Beograd, 12-13. oktobar 2010. godine. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 163-192. ISBN 978-86-7067-158-4

Dimitrijević, Duško (2011) O prekograničnom kreditiranju u Evropskoj uniji. Evropsko zakonodavstvo, X (35-36). pp. 72-80. ISSN 1451-3188

Dimitrijević, Duško (2011) Ujedinjene nacije i međunarodna uprava nad teritorijama: prelazna uprava nad teritorijama u sistemu Ujedinjenih nacija. Pravni život, LX (12). pp. 179-194. ISSN 0350–0500

Dimitrijević, Duško (2011) Zahtevi pripadnika nekadašnje nemačke manjine za restituciju imovine u Srbiji. Međunarodni problemi, LXIII (1). pp. 126-159. ISSN 0025-8555

Dimitrijević, Duško (2011) Zakonodavna rešenja članica EU o prometu nekretnina. Evropsko zakonodavstvo, X (37-38). pp. 57-66. ISSN 1451-3188

F

Fatić, Aleksandar and Korać, Srđan and Bulatović, Aleksandra (2011) Empathy in Diplomacy. The Review of International Affairs, LXII (1142). pp. 5-13. ISSN 0486-6096

G

Grečić, Vladimir and Lađevac, Ivona and Janković, Slobodan (2011) Rasprava o evropskoj budućnosti Srbije – osvrt na aktivnost civilnog društva u Srbiji. In: Uloga civilnog društva u promociji potencijala Podunavlja u svetlu izrade strategije EU za dunavski region / The role of civil society in promotion of the Danube basin potential in the light of the EU strategy for Danube region. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Beograd, pp. 105-116. ISBN 978-86-7067-161-4

J

Janković, Slobodan (2011) Libijska kriza i njene posledice. Međunarodna politika, LXII (1142). pp. 30-51. ISSN 0543-3657

Janković, Slobodan (2011) O homoseksualnosti, pedofiliji i zakonu o zabrani diskriminacije. Nova srpska politička misao, XIX (1-2). pp. 99-119. ISSN 1450-7382

Janković, Slobodan (2011) Promene na Bliskom istoku i u Severnoj Africi: ka postsuverenom svetskom poretku. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 261-315. ISSN 1820-4996

Jelisavac Trošić, Sanja and Popović Petrović, Ivana (2011) Uloga i mesto Republike Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i njen položaj u međunarodnoj trgovini. In: Uloga i mesto Srbije u međunarodnim organizacijama : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije : Beograd, 12-13. oktobar 2010. godine. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 237-258. ISBN 978-86-7067-158-4

Jelisavac Trošić, Sanja and Zirojević Fatić, Mina (2011) Saradnja u oblasti stvaranja jedinstvene patentne zaštite. Evropsko zakonodavstvo, X (37-38). pp. 215-224. ISSN 1451-3188

Jončić, Miloš (2011) Ugovor između EU i Srbije o utvrđivanju okvira za učešće u operacijama za upravljanje krizama. Evropsko zakonodavstvo, X (37-38). pp. 233-240. ISSN 1451-3188

Jović-Lazić, Ana and Jelisavac Trošić, Sanja and Jazić, Aleksandar (2011) Problem Nagorno Karabaha u svetlu bilateralnih odnosa članica Minsk grupe OEBS-a. Međunarodni problemi, LXIII (4). pp. 583-612. ISSN 0025-8555

Jović-Lazić, Ana and Nikolić, Marko (2011) Saradnja Republike Srbije sa Organizacijom za obrazovanje nauku i kulturu (UNESKO). In: Uloga i mesto Srbije u međunarodnim organizacijama : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije : Beograd, 12-13. oktobar 2010. godine. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 296-318. ISBN 978-86-7067-158-4

K

Korać, Srđan (2011) Organizovani kriminal kao bezbednosna pretnja Evropskoj uniji. In: Društveni aspekti organizovanog kriminala. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 410-450. ISBN 978-86-7067-151-5

Korać, Srđan and Bulatović, Aleksandra (2011) Evropsko odbrambeno tržište u nastajanju. Međunarodni problemi, LXIII (1). pp. 7-23. ISSN 0025-8555

L

Lađevac, Ivona and Korać, Srđan (2011) Unutrašnja organizacija savremene evropske diplomatije. Međunarodna politika, LXII (1144). pp. 106-126. ISSN 0543-3657

Lađevac, Ivona and Đukanović, Dragan (2011) Razvoj načela supsidijarnosti u Evropskoj uniji – od ugovora iz Mastrihta do ugovora iz Lisabona. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXII (135). pp. 269-278. ISSN 0352-5732

Lađevac, Ivona and Đukanović, Dragan (2011) Republika Srbija i Međunarodna organizacija rada. In: Uloga i mesto Srbije u međunarodnim organizacijama : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije : Beograd, 12-13. oktobar 2010. godine. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 284-295. ISBN 978-86-7067-158-4

Lađevac, Ivona and Đukanović, Dragan (2011) Serbia and Regional Cooperation. In: Japan and Serbia: regional cooperation and border issues : a comparative analysis / Proceedings of Round Table Conference, September 9-10, 2010, [Belgrade]. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 153-161. ISBN 978-86-7067-157-7

N

Novičić, Žaklina (2011) Izveštaj Komisije o javnim finansijama u ekonomskoj i monetarnoj uniji za 2011. godinu. Evropsko zakonodavstvo, X (37-38). pp. 167-176. ISSN 1451-3188

Novičić, Žaklina and Lađevac, Ivona (2011) Evropska služba spoljnih poslova. Evropsko zakonodavstvo, X (35-36). pp. 164-183. ISSN 1451-3188

Novičić, Žaklina and Lađevac, Ivona (2011) Foreign Direct Investment in the European Union Law after the Lisbon Treaty: EU`s New Exclusive Competence in the Common Investment Policy. In: Development Potentials of Foreign Direct Investment: International Experiences. Institute of international politics and economics, Belgrade, pp. 219-239. ISBN 978-86-7067-152-2

Novičić, Žaklina and Stojanović, Anđela and Jončić, Miloš (2011) Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava: struktura, mehanizmi i praksa. Međunarodna politika, LXII (1143). pp. 94-118. ISSN 0543-3657

P

Petrović, Dragan (2011) Francusko-srpski odnosi : 1800-2010. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-154-6

Prolović, Nevena (2011) Evropska investiciona banka - poslovna filozofija. Evropsko zakonodavstvo, X (35-36). pp. 81-93. ISSN 1451-3188

Prolović, Nevena (2011) Projekti evropske investicione banke u Srbiji - finansiranje koridora X. Evropsko zakonodavstvo, X (37-38). pp. 330-342. ISSN 1451-3188

R

Rapaić, Stevan (2011) Spoljna trgovina Srbije posle njenog pristupa svetskoj trgovinskoj organizaciji. In: Uloga i mesto Srbije u međunarodnim organizacijama: zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 259-274. ISBN 978-86-7067-158-4

Rapaić, Stevan (2011) Uticaj svetske finansijske krize na međunarodnu robnu trgovinu i strane direktne investicije. Međunarodna politika, LXII (1143). pp. 119-139. ISSN 0543-3657

S

Stojanović, Anđela (2011) Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2009/41/EZ o upotrebi genetski modifikovanih mikroorganizama u zatvorenim sistemima. Evropsko zakonodavstvo, X (37-38). pp. 225-232. ISSN 1451-3188 1

Stojanović, Anđela (2011) Načelo određenosti krivičnog zakona (lex certa) u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, XLV (1). pp. 455-468. ISSN 0550-2179

Stojanović, Anđela (2011) Uredba (EZ) broj 1394/2007 Evropskog Parlamenta i saveta o lekovima za naprednu terapiju. Evropsko zakonodavstvo, X (35-36). pp. 241-247. ISSN 1451-3188

Stojanović, Anđela (2011) Zabrana retroaktivnosti krivičnog zakona u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, II (1). pp. 45-64. ISSN 2232-7339

T

Todić, Dragoljub (2011) Vodič kroz EU politike – Životna sredina. Evropski pokret u Srbiji, Beograd. ISBN 978-86-82391-61-6

Trapara, Vladimir (2011) Srbija i OEBS – preoblikovanje bezbednosnog sistema u regionu. In: Uloga i mesto Srbije u međunarodnim organizacijama : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije : Beograd, 12-13. oktobar 2010. godine. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 437-450. ISBN 978-86-7067-158-4

Trapara, Vladimir (2011) Uloga OEBS operacija na terenu u zemljama u tranziciji. Međunarodni problemi, LXIII (1). pp. 99-125. ISSN 0025-8555

Trapara, Vladimir and Lipovac, Milan (2011) Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama Evropske unije (FRONTEX) – mehanizmi zaštite. Evropsko zakonodavstvo, X (35-36). pp. 192-200. ISSN 1451-3188

V

Vučić, Mihajlo (2011) Evropsko pravosudno raskršće – odnos između Evropskog suda pravde i Evropskog suda za ljudska prava u svetlu Lisabonskog ugovora. Evropsko zakonodavstvo, X (37-38). pp. 307-317. ISSN 1451-3188

Vučić, Mihajlo (2011) The Right to Environmental Information as a Technique for the Protection of the Environment. Međunarodni problemi, LXIII (3). pp. 449-465. ISSN 0025-8555

Z

Zirojević Fatić, Mina and Jelisavac Trošić, Sanja (2011) Državna pomoć i uslovi zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Slučaj C-110/03). Evropsko zakonodavstvo, X (35-36). pp. 236-240. ISSN 1451-3188

Zirojević Fatić, Mina and Jelisavac Trošić, Sanja (2011) Political and Economic Cooperation in the Western Balkans – Opportunities and Obstacles. In: Japan and Serbia: regional cooperation and border issues : a comparative analysis / Proceedings of Round Table Conference, September 9-10, 2010, [Belgrade]. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 181-190. ISBN 978-86-7067-157-7

Đ

Đorđević, Stevan and Dimitrijević, Duško (2011) Pravo međunarodnih ugovora. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-155-3

Đukanović, Dragan and Novičić, Žaklina (2011) The Position of the Non-aligned Movement in the Current Foreign Policy of the Republic of Serbia. The Review of International Affairs, LXII (1142). pp. 36-47. ISSN 0486-6096

This list was generated on Tue Mar 21 22:18:05 2023 CET.